Phòng Quản lý sinh viên

1. CHỨC NĂNG
– Thực hiện công tác tổ chức tiếp nhận, quản lý sinh viên lưu trú và học tập sinh hoạt tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân– Tứ Hiệp (gọi tắt là Khu nhà ở);
– Đầu mối tổ chức các hoạt động, sự kiện của sinh viên nhằm tuyên truyền quản bá hình ảnh của Khu nhà ở đến đông đảohọc sinh sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội;
– Kết hợp với các đơn vị và các phòng ban khác trong Ban Quản lý Vận hành Khu nhà ở giải quyết các thủ tục hành chính, các vấn đề phát sinh liên quan đến sinh viên lưu trú học tập sinh hoạt tại Khu nhà ở.

2. NHIỆM VỤ
– Tổ chức việc đăng ký, xét duyệt, tiếp nhận sinh viên, sắp xếp bố trí lưu trú cho sinh viên và theo dõi hợp đồng thuê nhà ở trong Khu nhà ở;
– Thực hiện việc cấp phát thẻ ra vào Khu nhà ở và phối hợp với bộ phận An ninh để kiểm soát việc ra vào Khu nhà ở;
– Xây dựng nội quy, quy định, quy chế về lưu trú và học tập sinh hoạt cho sinh viên trong Khu nhà ở và thông báo phổ biến công khai nội quy-quy chế để sinh viên và các tổ chức liên quan nắm bắt cùng thực hiện;
– Hàng ngày đôn đốc, kiểm tra phòng ở, nhắc nhở bên thuê chấp hành đúng các nội quy, quy định tại Khu nhà ở;
– Phối hợp với công an cơ sở tổ chức khai báo tạm trú, tạm vắng cho sinh viên;
– Tổ chức chỉ đạo Ban tự quản sinh viên thực hiện việc thông tin tuyên truyền và phổ biến nội quy-quy chế tại Khu nhà ở; Đôn đốc việc chấp hành nội quy-quy chế và tiếp nhận thông tin phản ánh từ sinh viên;
– Xây dựng phương án và lập kế hoạch tiếp nhận tiếp nhận sinh viên lưu trú theo từng học kỳ, từng năm học;
– Cung cấp thông tin liên lạc, chăm lo đời sống tinh thần: Thành lập Thư viện phòng đọc sách báo, phòng máy tính internet;phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức xã hội …tổ chức các hoạt động phục vụ đời sống văn hóa tinh thần, văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên…;
– Chăm lo sức khỏe đến sinh viên: Tổ chức thông tin tuyên truyền, kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, sơ cấp cứu…;
– Thu hút sinh viên, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về điều kiện ăn ở đi lại và sinh hoạt tại Khu nhà ở;
– Kết hợp với các đơn vị và các phòng ban khác trong Ban Quản lý vận hành Khu nhà ở tổ chức chỉ đạo xử lý vi phạmđối với những sinh viên vi phạm nội quy-quy chế và các phát sinh khác đối với sinh viên lưu trú học tập sinh hoạt tại Khu nhà ở;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cần thiết khi được Trưởng Ban Quản lý Vận hành Khu nhà ở giao cho;

 

3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC