Giới thiệu

I. BAN QUẢN LÝ
1. Chức năng

Ban quản lý vận hành Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp có chức năng tham mưu cho Sở Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội đồng thời thực hiện công tác quản lý vận hành Khu nhà ở sinh viên theo các quy định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ

a. Quản lý mặt bằng và quản lý tòa nhà: Phối hợp với Ban quản lý dự án để thực hiện các nhiệm vụ:
– Quản lý tòa nhà.
– Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật.
– Quản lý công trình hạ tầng xã hội.
– Quản lý công trình dịch vụ.
– Phối hợp trong công tác bảo trì tòa nhà.
– Phối hợp trong công tác PCCC, phòng chống thiên tai lụt bão, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

b. Cung cấp các dịch vụ Khu nhà ở:
– Dịch vụ an ninh bảo vệ.
– Vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.
– Diệt côn trùng.
– Chăm sóc vườn hoa cây cảnh và các dịch vụ khác.

c. Tổ chức quản lý sinh viên:
– Phối hợp với Ban quản lý dự án trong việc tiếp nhận, xét duyệt nhu cầu, ký hợp đồng và theo dõi hợp đồng thuê nhà ở.
– Xây dựng phương án bố trí sắp xếp sinh viên trong Khu nhà ở.
– Cấp phát thẻ ra vào Khu nhà ở.
– Xây dựng và ban hành nội quy sử dụng Khu nhà ở sinh viên; phổ biến, thông báo công khai để sinh viên và các tổ chức liên quan biết; đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở bên thuê chấp hành đúng nội quy và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà ở sinh viên; xây dựng quy định về các hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên.
– Trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo Ban tự quản Khu nhà ở sinh viên kiểm tra việc ăn ở, sinh hoạt của sinh viên; phối hợp với các đoàn thể trong cơ sở giáo dục, đào tạo và địa phương tổ chức các hoạt động phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên.
– Tổ chức đăng ký tạm trú cho sinh viên và tổ chức trực Khu nhà ở 24h trong ngày.

d. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phục vụ sinh viên:
– Tổ chức các dịch vụ trông giữ xe, điện thoại công cộng, internet, khu vui chơi, giải trí, thể thao.
– Tổ chức các phòng tự học, phòng đọc tài liệu sách báo, xem tivi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.
– Tổ chức hoạt động tư vấn về tâm lý, sức khỏe, kỹ năng sống, học tập, hướng nghiệp và việc làm.
– Một số hoạt động hỗ trợ khác như: làm thẻ xe buýt, thẻ ATM…

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
1. Phòng Vận hành

a) Quản lý mặt bằng và Quản lý tòa nhà:
Thực hiện các nội dung công việc theo nhiệm vụ về Quản lý mặt bằng và Quản lý tòa nhà: phối hợp với Ban quản lý dự án để quản lý tòa nhà, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quản lý hệ thống hạ tầng xã hội, quản lý công trình dịch vụ, bảo trì tòa nhà, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

b) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phục vụ sinh viên:
Thực hiện các nội dung công việc theo nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hỗ trợ phục vụ sinh viên: tổ chức các phòng tự học, đọc báo, sách, xem tivi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; tổ chức hoạt động tư vấn về tâm lý, sức khỏe, kỹ năng sống, học tập, hướng nghiệp và việc làm; một số hoạt động hỗ trợ khác: y tế, thư viện,…

2. Phòng Quản lý sinh viên.

Thực hiện các nội dung công việc theo nhiệm vụ quản lý sinh viên: phối hợp với Ban Quản lý dự án trong việc tiếp nhận, xét duyệt nhu cầu, ký hợp đồng và theo dõi hợp đồng thuê nhà ở; cấp phát thẻ ra vào tòa nhà; xây dựng và ban hành nội quy sử dụng nhà sinh viên, phổ biến, thông báo công khai để sinh viên và các tổ chức liên quan biết, đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở bên thuê chấp hành đúng nội quy nhà ở sinh viên và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà ở sinh viên, xây dựng quy định về các hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên; xây dựng phương án bố trí sắp xếp sinh viên trong khu ở; trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo Ban Tự quản nhà ở sinh viên kiểm tra việc ăn ở, sinh hoạt của sinh viên, phối hợp với các đoàn thể trong cơ sở giáo dục, đào tạo và địa phương tổ chức các hoạt động phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên; tổ chức đăng ký tạm trú cho sinh viên và tổ chức trực khu nhà ở 24h trong ngày.

3. Phòng Dịch vụ.

Thực hiện các nội dung công việc theo nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ khu ở: An ninh, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, diệt côn trùng, chăm sóc vườn hoa cây cảnh và các dịch vụ khác như: tổ chức trông giữ xe, điện thoại công cộng, internet, khu vui chơi, giải trí, thể thao.